ترجمه مقاله

موج P

P wave

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی موج لرزه‏ای حجمی که در آن راستای ارتعاش ذرات با راستای انتشار آن یکی است
ترجمه مقاله