ترجمه مقاله

موج ری‌لی

Rayleigh wave, R wave

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی موج سطحی که موجب حرکت پس‌رونده و بیضی‌وار ذرات در محیط می‌شود
ترجمه مقاله