ترجمه مقاله

موتور میل‌لنگ‌بلند

long block engine

واژه‌های مصوب فرهنگستان

موتوری که هم طول بدنه و هم طول میل‌لنگ آن در قیاس با موتورهای چهارسیلندر خطی و موتورهای خورجینی بلندتر است
ترجمه مقاله