ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهمانخانه‌کلبه

lodge hotel 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مهمانخانه‌ای با اتاق‌هایی در ساختمان‌های مجزای چوبی یا روستایی متـ . هتل‌کلبه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ