ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهار سینه‌وپاشنه

moor head and stern, fore-and-aft mooring, bow and aft mooring

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مهار شناور، هم‌زمان، به‌وسیلۀ لنگرهای سینه و پاشنه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ