ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

منشی صحنه

continuity girl, continuity clerk, script girl

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از اعضای گروه تولید که مسئول ثبت جزئیات تمامی برداشت‌های نماها در گروه تولید است تا از بروز خطاهایی که ممکن است تداوم نماها را مختل سازد ممانعت شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما