ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منحنی بروکنر

mass haul diagram, mass haul curve2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

منحنی‌ای که براساس مسافت ترسیم می‌شود و نشان‌دهندة سطح مقطع‌های عرضی خاک‌برداری و خاک‌ریزی و نیز مسافت حمل مصالح است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ