ترجمه مقاله

مقطع نوع A

A-type section

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مدل زمین سه‌لایه‌ای که در آن مقاومت‌ویژة الکتریکی با عمق افزایش می‌یابد
ترجمه مقاله