ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقصود

aim

واژه‌های مصوب فرهنگستان

منظور مشخص از انجام کاری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ