ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصل مچ پا

ankle joint

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مفصل میان مچ و پا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ