ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصل فکی گیجگاهی

temporomandibular joint, TMJ

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مفصل‌ بین‌ کلّگی‌ (condyle) استخوان‌ فک‌ پایین‌ و گودی‌ زیرواره‌ای‌ و دگمۀ مفصلی‌ (articular tubercle) استخوان‌ گیجگاهی‌
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ