ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصل‌سازی مچ پا

ankle arthroplasty

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ساختن رویه فلزی یا پلاستیکی برای انتهای استخوان ساق و گنبد استخوان قاپ به‌منظور بازگرداندن حرکت و عملکرد مفصل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ