ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغز پساپیشین

diencephalon, interbrain, betweenbrain

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخش انتهایی پیشامغز که به میان‌مغز متصل است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ