ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغاکی

abyssal

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط به ژرفای بین 3500 تا 6000 متری اقیانوس و محیط‏زیست آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ