ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاورۀ بحران

crisis counseling

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مشاورۀ سیار و حضوری و تلفنی که پس از وقوع بحران و بلایا به افراد نیازمند ارائه می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ