ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاورة ژن‌شناختی

genetic counseling

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی مشاوره و راهنمایی خانواده‌ها که در آن متخصص ژنتیک احتمال و پیامدهای بروز بیماری‌های ارثی را تحلیل می‌کند و در اختیار خانواده قرار می‌دهد متـ . مشاورة ژنتیکی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ