ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسیربان دارو

diversion investigator, DI 4

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مأمور رسیدگی به مسائل مسیرگردانی داروهای تحت نظارت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ