ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسدودسازی

outgoing call barring

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خدماتی که به کاربر امکان دهد تا بتواند همه یا بخشی از امکانات خروجی خود را برای خدمات خاصی مسدود کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ