ترجمه مقاله

مسافت شتاب‌ـ ایست موجود

accelerate-stop distance available, ASDA

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مسافت قابل‌دسترس برای شتاب‌گیری و، در صورت انصراف از برخاست، توقف هواپیما
ترجمه مقاله