ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسئول ترابری

transportation captain

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فردی که مسئولیت وسایل حمل‌ونقل را در حین تولید فیلم بر عهده دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ