ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزون

meson

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ذره‏ای بنیادی با برهم‏کنش‌های هسته‏ای قوی و عدد بار یونی صفر و جِرمی بین الکترون و نوکلئون
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ