ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزون شبه‌نرده‌ای

pseudoscalar meson

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← ذرۀ شبه‌نرده‌ای
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ