ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزایدة همه‌پرداخت،حراج همه‌پرداخت‌

all-pay auction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شکلی از مزایده که در آن همة شرکت‌کنندگان باید همة مبلغ پیشنهادی خود را بپردازند و برندة موضوع حراج کسی است که بالاترین پیشنهاد را داده و پرداخته است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ