ترجمه مقاله

مرکز فشار 2

centre of pressure 2, c.p.

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نقطه‌ای در ماهیوار که برایند نیروهای آئرودینامیکی بر آن وارد می‌شود
ترجمه مقاله