ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرکز جِرم

centre of mass

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نقطه‏ای که جِرم کل مجموعه‏ای از اجسام یا ذرات را می‏توان در آنجا در نظر گرفت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ