ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مرکزی ـ آزاد

free-central

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی تَمَکُنی که در آن جفت به‌صورت ستونی در یک تخمدانِ مرکبِ بی‌دیواره قرار دارد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما