ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرکزی ـ آزاد

free-central

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی تَمَکُنی که در آن جفت به‌صورت ستونی در یک تخمدانِ مرکبِ بی‌دیواره قرار دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ