ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرغ توفان دیومِدی ترسو

Diomedea cauta

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‏ای از تیرۀ دیومِدیان و راستۀ کبوتردریایی‌سانان با بدن سفید و سر خاکستری تیره که روی پر و دم آن سیاه و زیرش سفید است؛ منقار آن زرد است و لکه‌ای تیره‌ در بخش پایینیِ نوک آن وجود دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ