ترجمه مقاله

مرز پسینی

subsequent boundary

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مرزی که در خلال فرایند اسکان به ‌وجود آمده باشد
ترجمه مقاله