ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرحلۀ شوک و انکار

denial and shock stage

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نخستین مرحله از پنج مرحلۀ فرایند مرگ که دورۀ زودگذر و حادی است و در آن فرد با شناسایی و پذیرش اینکه به یک بیماری کشنده مبتلاست، دچار اضطراب شدیدی می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ