ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراقبه

meditation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حالتی که در آن فرد با نادیده گرفتن محرک‌های محیطی، خودآگاهانه ذهن را متمرکز می‌کند و از تنش‌ها و فشارهای روحی رها می‌شود متـ . خودآرامی 1
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ