ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدیریت بر مبنای استثنا

management by exception, MBE

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی در مدیریت که در آن مسئولیت‌ها و اختیار ادارة طرح‌ها و برنامه‌ها، به‌جز موارد استثنایی، به کارکنان و مدیران ردة میانی واگذار می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ