ترجمه مقاله

مدل فانوس دریایی

lighthouse model

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مدلی برای توصیف تغییر نورِ تَپ‌اخترها براساس دوران آنها
ترجمه مقاله