ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدرسۀ عالی مهمانخانهداری

hotel school

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مرکز آموزش عالی که در آن به دانشجویان مهارت‌های ادارۀ مهمانخانه آموخته می‌شود متـ . مدرسۀ عالی هتلداری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ