ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدار هاله‌ای

halo orbit

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مداری که در آن فضاپیما در همسایگی یک نقطة لاگرانژی باقی می‌ماند و یک حلقة دایره‌ای یا بیضوی را طی می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ