ترجمه مقاله

محدودة کاهش

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← محدودة کاهش آلودگی هوای شهر
ترجمه مقاله