ترجمه مقاله

محدودة کاهش آلودگی هوای شهر

low emission zone

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محدوده‌ای که خودروهای آلاینده حق ورود به آن را ندارند اختـ . محدودة کاهش، کاهش* LEZ * «کاهش» سرواژه‌ای است در برابر LEZ که از حروف اول عبارت «کاهش آلودگی هوای شهر» اخذ شده ‌است
ترجمه مقاله