ترجمه مقاله

محدودة حفاظت‌شدة ترامرزی،محدودة حفاظتی ترامرزی

transfrontier conservation area

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محدودة حمایت‌شده‌ای که فراتر از مرزهای ملی دو یا چند کشور است
ترجمه مقاله