ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاسبه از آغاز

ab initio calculation, ab initio computation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محاسبۀ شکل هندسی یک مولکول تنها با استفاده از ترکیب‏بندی و ساختار مولکولی که از حل معادلۀ شرودینگر برای یک مولکول معین به دست می‏آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ