ترجمه مقاله

مجموعه‏های هم‏توان

equipotent sets, equipollent sets

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← مجموعه‏های هم‏ارز
ترجمه مقاله