ترجمه مقاله

مجموعه‏های هم‏ارز

equivalent sets

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دو مجموعه که بین آنها تناظر یک‌به‏یک برقرار باشد متـ . مجموعه‏های هم‏عدد equinumerous sets, equinumerable sets مجموعه‏های هم‏توان equipotent sets, equipollent sets
ترجمه مقاله