ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مجری

TV presenter, presenter 1, TV host, host 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فردی که برنامۀ تلویزیونی را معرفی می‌کند یا اجراکنندۀ برنامه در طول مدت آن است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما