ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

متمرکزساز

concentrator

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزاره‏ای که برای پیوند تعداد زیادی کاربر به یک منبع، داده‏های چندین خط ارتباط را می‏گیرد و در خطوط کمتری متمرکز می‏کند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما