ترجمه مقاله

مانع عرشه

deck obstruction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر نوع مانع بر روی عرشه که باعث دشواری تردد افراد شود
ترجمه مقاله