ترجمه مقاله

مانستگی دینامیکی

dynamical analogy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شباهت‌های بین سامانه‌های مکانیکی و الکتریکی
ترجمه مقاله