ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مالیات محصول

yield tax

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مالیاتی که بر ارزش هر واحد از محصول بهره‌برداریشده وضع میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ