ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مالیات فروش

sales tax

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مالیات وضع‌شده بر فروش محصولات یک کسب‌وکار که معمولاً درصد ثابتی از کل فروش رده‌هایی از کالا یا خدمات را شامل می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ