ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مالیات غیرمستقیم

indirect tax

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مالیاتی که خریدار بابت خرید کالاها و خدمات پرداخت می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ