ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مالیات بر ارث

inheritance tax

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مالیاتی که وارث یا وارثان موظف به پرداخت آن هستند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ