ترجمه مقاله

مالک بدل

disponent owner

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرد حقیقی یا حقوقی که خود مالک کشتی نیست و آن را از مالک اصلی اجارۀ زمانی کرده و به فرد سومی اجاره داده است
ترجمه مقاله